نیروی الکتریکی

توضیحات:

  • به نام خدا

    نیروی الکتریکی که غالباً با نام قانون کولن (Coulomb’s law) از آن یاد می‌کنند، نیرویی است که دو بار الکتریکی به یکدیگر وارد می‌کنند. این نیرو بسته به نوع بار ذرات، می‌تواند بر دو نوع ربایشی و دافعه باشد. در واقع اگر بار دو ذره هم‌نام باشد (هر دو مثبت یا هر دو منفی) نیرو از جنس دافعه و اگر ناهم‌نام باشد از نوع جاذبه (ربایشی) است. مطابق با قانون کولن، این نیرو با مقدار بار ذرات نسبت مستقیم و با مربع فاصله آن‌ها، نسبت عکس دارد.

    در رابطه فوق q1q1 و q2q2 مقدار بار ذرات است که به صورت q=neq=ne محاسبه می‌شود. ee نیز مقدار بار الکتریکی (بار الکترون و بار پروتون) است که به صورت یک ثابت جهانی 1.60217662×10−19 (C)1.60217662×10−19 (C) در نظر گرفته می‌شود. nn نیز عددی صحیح است که تعداد بار را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، علامت‌های مثبت nn برای بار الکتریکی مثبت و علامت‌های منفی nn برای بار الکتریکی منفی استفاده می‌شوند. اگر با توزیع‌های مختلفی از بار الکتریکی مواجه بودیم، قانون کولن قابل تعمیم بوده و شکل انتگرالی به خود می‌گیرد.


  • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
    تماس : 09123139086
    انتشار مطلب در :